fbpx

د شین چای ۶ ګټې

۱ شین چای د چاغوالي د مخنیوی لپاره ډیره ښه وسیله ده چي د سرطان او دزړه د حجراتو او دماغي سلسلو د مختلفو ناروغيودمخنیوي لپاره په زړه پوری مرسته کوي.

۲- شین چای د بدن د پوستکي او دبندونو د پاړسوب او روماتیزم په مخنیوي کې هم اغیزمن تما میږي او دنفس تنګي او ساه کښلو په ستونځه کې هم مرسته کوي چې د غوږونو د عفونیت ستونځه را کموی او د اوریدو لوسلسلی تقویه کوي.

فکری او مغزی ګډوډتیا ورکوی او دغاښو دمکروبونو په ویجاړولو کې مرسته کوي.

۳- شین چای د ډیرو مضرو او خطر ناکو مکروبو او باکتریاوو سره ښه مقابله کوي کوم چې د خولې له لارې د التهاب او دغاښونو د خرابیدو لامل ګرځي

۴- شین چای د فکري خرابي عصبي ا حساس د کمولو لپاره ډیر اغیز من تمامیږي او د ارامیت روغه فضا منځ ته را ولي او همدارنګه د هډوکو د تقویوی غښتلیا او پیا وړیتوب د ساتلو لپاره ښه مرسته کوی .

۵- شین چای دغوړو او وازګینو حجراتو د ګلو ګوز خوځښت په ټپه دروی او د شکری د ناروغي لپاره د وینې جریان د کنترولولواو دمغزی حافظې په پیاوړتیا کی ګټور او اغیز ناکه رول لوبوی او دروغتیا یو مهم اړخ دی.

۶- شین چای د زړه د ناروغي او کولوسترول د کمولو لپاره ښه دارو دي.

Loading...