The news is by your side.

د ښځې غلام او نرتوب

روغتون ته د يوې ډاکټرې ملګرې ليدو ته تللې ومه، هغه نوکري وه، خبرې مو کولې او سره روان وو چې د ناستې ځای ته لاړ شو، چې ګورم يوه ځوانه ښځه يې روغتون ته راوړه، کور کې یې د کار په وخت خپل لاس په…