د برخي‌ پلټل

ځان ګړی مطلب

ژوند او ژوندي موجودات.

خبريال وېب پاڼه: د ژوند يو ځانګړتيا دا ده چې فيزيکي وجودونه پکې توپير لري او بيولوژيکي پروسې لري لکه ځان هدف ته رسولو پروسه، ځان بساينې پروسه، د تعليم کولو پروسه، د کورنۍ جوړولو پروسه، ،او…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More