د برخي‌ پلټل

ځان ګړې لیکنه

ستا ځواب څه دی ولسمشره؟

قدرمن ولسمشره! زه یو له هغو ځوانانو څخه یم، چې سیاست سره مینه خو کار پرې نه لرم، زه دې نتیجي ته رسېدلی او پر همدې اند يم چې هر یو خپل کار لره پیدا دی، زه په سیاسي چارو ښکېل شخص نه یم، خو نن…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More