شونټۍ/نوي کال ته ولې خوښ یو؟

لیکنه: اجمل ښکلی کال د کلي مهال يو جز دی. موږ فکر کوو, چې مهال يو حسي مفهوم دی, چې موږ يې تجربه کولای شو, ځکه خو نوې ورځې او نوي کال ته خوښ يا غمجن يو. خو رښتيا دا دي, چې وخت يو انتﺯاعي…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More