ما هم وغندله!

خبريال وېبپاڼه: د ننګرهار د تيرې ورځې پيښه زه هم د يو افغان په حيث او د خپل مظلوم ولس سره د غم شريکۍ لپاره غندم.زه يې هم غندم، ته يې هم غندې، د افغان ټول ولس يې هم غندې، ولسمشر يې هم…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More