د ټګ پلټل

طالبان، اسلامي نظام، فرصت

طالبان د کامل اسلامي نظام او عدالت زرین فرصت ولې په لغته وهي؟

خبريال وېبپاڼه: طالبان د کامل اسلامي نظام او عدالت زرین فرصت ولې په لغته وهي؟ له افغانستان څخه امريکايي ځواکونه يا ټول وتلي او يا هم د ګوتو په شمار د وتو په حال کې دي، په دې ډول د طالبانو د…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More