د ټګ پلټل

طالبان، کابل، سوله

څه وشو چې ښه وشو؟

خبريال وېبپاڼه: کابل په وينو کې ونه لمبېد دا ښه وشول! دا د طالبانو هغه ژمنه وه چې پوره ېې کړه خو دا به ډېره له وخته وړاندې وي که ووايو چې کابل به همداسې پاتې شي ځکه چې د کابل دا چوپتيا…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More