د ټګ پلټل

ولي مسعود

!د ولي مسعود ليکنې ته يوه لنډه کتنه

خبریال وېبپاڼه - د ولي مسعود هغې لیکنې ته چې عنوان یې « نقشه تجزیه ......»‌ ورکول شوی باید ووایم چې هر هغه هيواد چرته چې د توکمونو حقونه که دا ژبني وي، که د عسکري او دولتي پوسټونو د ونډو په…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More