د ټګ پلټل

ځوانان

ځوانانو دا کار وکړئ/باید وشي!

خبریال وېبپاڼه - د  ځمکې پر مخ دوه متمدین قومونه موجود و، یوه ډله اریایان و بله ډله یونانیان و دلومړي ځل لپاره چې یې ساسنګرایټ حساب کشف کړ هغه شخص افغان و، دلومړي ځل لپاره چې دا مفکوره…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More