ناخبره ولسمشر او د ارګ غوړه مالان !

خبریال ویبپاڼهد افغانستان د ولسمشرۍ پر څوکۍ ناست محمد اشرف غنيله افغان تجارانو مننه وکړه چې د خوراکي توکو بيي یې نه ديلوړې کړي .

د ولسمشر ننۍ وینا پر دې دلالت کوي چې نوموړی د افغانستان له حالاتو چورلټ ناخبره؛داسي ړوند او کوڼ ساتل شوی چې د « ظالمو تجارانو» د ډبلو نرخونو په تړاو هم هغوی نه مننه کوي .

اټکل داوو چې اشرف غنيبه نن د تجارانو خلاف یو سخت غبرګون وښيي او د نرخونو د لوړوالي پر بنیاد به سخته ګوت څنډنه ورته وکړي ؛ خو دا هرڅه سرچپه شول .

دافغانستان بې وسه ولس هیله لرله چې نن به یې د ولسمشريپر څوکۍ ناست اشرف غني د هغې رسوايي په تړاو بخښنه وغواړيچې د ارګ د یوڅو غوړه مالانو له لوريد کابل په اوسېدونکو د (۴/۵) کیلو غنمو په بهانه ملنډي ووهل شوې ؛ دا هم ونه شول .

نن د افغانستان ولس د ارګ له واکمن نه دا هیله لرله چې د ننګهار واليبه وتره ټي او دا پوښتنه به ترې وکړيچې څنګه ديیو ترموز په (۵۰۰۰) افغانۍ او یوه جوړه دستانې په (۵۰۰) افغانیو اخیستي دي .

نن له غنينه ولس دا تمه لرله چې د کونیو چارو وزیر به وننګويچې ولي یې لوړپوړي ټول بستونه یوازيپه یوه قوم (تاجک) ډک کړيدي . امید دا وو چې اشرف غنيبه له ولس نه بخښنه وغواړياو وبه وايي چې ولسه په کورنیو چارو وزارت کې تغیرات راولم .‌

ولس سترګي په لار وو چې غنيد دفاع وزیر او د استخباراتو د ریس نه پوښتنه وکړي چې ولي هره ورځ د دوی د ناسم مدریت له کبله په افغانستان کې نا امنيورځ تر بليزیاتېږياو طالبان د کابل ترکوڅو را ورسېدل . خو د ارګ پر ګدۍ ناست اشرف غنيهیڅ ونه ویل .

دوه دلیله دي‌ !

یو دلیل دادی چې اشرف غنيد قدرت په نشه مست دی او افغانستان خپل هیواد نه ګني او په دې خاوره یې زړه نه خوږېږي . ښايي غنيدا فکر وکړيچې ولسمشري مي وکړه او نور به ځم په غرب کې به د پخوا په شان ژوند کوم .

دوهم دلیل دادی چې پر غنيرا څرخېدلې د غوړه مالانو او په فساد کې ککړه کړۍ نه غواړيچې غنيددې هیواد له اصلي ستونزو خبر شي .

غنيته ښايي غوړه مالان دا هیواد ګل ا ګلزار ښيی ؛ داسيګل او ګلزار چې خیرو خیریت دی .

ددغو ارګ مېشتو غوړه مالانو ګټه په دې کې ده چې په هیواد کې جګړه وي، اشرف غنيله خلکو لیري ساتل شوی وي ؛ تر څو چې طالبان پر ارګ نه وي را څرخېدليتر هغو غنيته دا ونه واييچې د طالب په نوم یوه قويډله شتون لريچې نظام ننګوياو که حالات هم داسيپاتې شيښايي تا هم له دې څوکۍ را وپرزوي‌.

څه کول په کار دي ؟

دافغانستان او ولسواک نظام د خونديتوب په موخه د هیواد هر ځوان او هر باشعوره کس ته په کار ديچې نور د غوړه مالانو خلاف غږ اوچت کړي؛ ددوی د ناوړه کړنو پرده پورته کړي او خپلياړیکي په کار واچويچې غنيددې هیواد له دې ناورینونو خبر کړي‌.

هغه لوړ رتبه چارواکيلکه دمشرانو جرګې ریس او ځینينور چې ارګ ته لاس رسی لري ، غنيته خپله خبره کولای شيهغوی ته په کار ديچې غنيوه پوهويچې دا غوړه مالان ديله ګړنګ نه غورځوي .

هغه سنا توران او وکیلان چې غنيلیدلای شيباید غنيله دې خبر کړيچې ته محاصره یې ؛ داسيمحاصره یې چې د خپل ولس د مشري پر څوکۍ ناست یې او په دې نه یې خبر چې ستا غوړه مالان د کابل په شریفو خلکو ملنډيوهي ؛ هغوی ته څلورنیم کیلو غنم په مرسته کې ورکوي‌.

غنيباید خبر کړل شيچې ته خو ځان ته مفکر وایې ؛ لږ فکر وکړه او څنګه امکان لري چې دافغانستان ظالم تجارانو دينرخونه نه ويلوړ کړي‌.

مفکر صاحب ! که ته رښتیا مفکر یې نو د افغانستان په تړاو پنځه دقیقې فکر وکړه او هغه فکر ديدغوړه مالانو تر سیوريلاندي مه راوله او ددې ولس په تړاو پرېکړه وکړه .

ولسمشره ! که ديدوې درې نوري داسيتېر ایستونکې وینا ويوکړې خلک به ديد تفکر پر لقب نور شک وکړياو ښاييدا شک درته په رسواييتمام شي‌.

او هغه غوړه مالان چې پر غنيرا څرخېدليديباید پوی شيچې دا ملت کله هم غوړه مالان نه دي بخښلي .

ددې ملت آزار وهلیو ته دشپې او ورځيخوبونه نه ورځي ؛ ددې ملت آزار وهلو خوشحالي نه ده لیدلې ، ددوی اولادونو یو پر بل ډزيکړې دي‌.

ددې ملت آزار وهلو خپل وروڼه وژليدي .

ددې ملت د آزار وهلو ځوانان زامن لیوني شوياو اوس هم د هغوی درد پټ زغي .

د ارګ غوړه مالانو پر خپلو شخصیتونو که وېره نه لرئنو نور پر دې خپلو کورنیو او نازولو ووېرېږي‌.‌

بس دی نور مو دا ملت د پاڼ او پړانګ تر منځ وداراوه او اوس دا هیواد د کړکیچ داسيڅوکې ته رسېدلی چې ژغورل یې یوازيد رضا کارانو کار نه دی ، رضاکاران او ددې ملت او هیواد سره لیونۍ مینه کونکيددې هیواد ژغورل غواړيخو دې کار کې ستاسو د ریښتېنې مرستياړتیا ده.‌

داسيمرسته چې دا ولسمشر ته رښتیا ووایاست .‌

لیکواله : زرغونه فریال

ښايي دا مو هم خوښ شي

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

instagram volgers kopen volgers kopen buy windows 10 pro buy windows 11 pro