لیکنې

زه دې مړی ژاړم، ته مې خولې پورې خاندې

موږ د کومې زمانې کوم مخلوق یو؟ موږ د کوم عقيدې خلک یو؟ موږ د کوم منطق خاوندان یو؟ موږ د کوم ډول ضمير څښتنان یو؟…