د ټګ پلټل

اردوغان

اردوغان طالبانو ته مهمه سپارښتنه وکړه

 خبريال وېبپاڼه: د طالبانو له لوري ورکول کېدونکي شعارونه څومره چې مخالفين لري همدارنګه موافقين هم لري، خو خبره داده چې ددې شعارونو او موخو د عملي کولو په طریقه کې د طالبانو سره بيا ټوله نړۍ…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More