د ټګ پلټل

اقتصاد

ګمبیری ډاګ ولي‌ مهم دی ؟‌

خبریال وېبپاڼه - هر هیواد ملي ارزښتنه او ملي شتمنۍ لري ؛ او حکومتونه ملتونو ته شعور ورکوي او هڅوي یې چې په خپلو ملي ‌شتمنیو او د ملي شتمنیو په ارښتونو یې وپوهوي .‌ د ننګرهار ګمبیری ډاګ که…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More