د نوي حکومت لومړيتوب

هر حکومت چي نوي حکومتي دوره شروع کوي نو په سر کي ځان ته لومړيتوب ټاکي او اراده يې دا وي، چي په مشخص وخت کي دا لومړيتوبونه سره ته ورسوي. دا چي تيره ورځ د نوي حکومت پيل وشو نو پکار ده چی…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy