په مخ څلور خالونه کېږده!

خبریال وېب پاڼه/ په پښتو ادبیاتو او په ځانګړې توګه په لنډیو کې د خال ځای.د پښتنو مېرمنو په دودیز ډول یا سینګار کې خال ځانګړی ځای لري.پخوا به د هېواد په لېرې پرتو کلیو کې پښتنو مېرمنو…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More